Personvernpolicy

Dette nettstedet samler inn noen personopplysninger fra brukerne.

Dette dokumentet kan skrives ut med utskriftskommandoen som er å finne i innstillingene til hvilken som helst nettleser.

Behandlingsansvarlig

Centrale Ortofrutticola Tarquinia
Strada Provinciale Porto Clementino snc
01016 Tarquinia (VT)
Telefon: +39 0766 856193
Faks: +39 0766 856132

E-postadresse til behandlingsansvarlig: op.cot@virgilio.it

Type opplysninger som innhentes

Blant personopplysningene som samles inn av dette nettstedet, enten uavhengig eller gjennom tredjeparter, finner man: navn, etternavn, e-post, informasjonskapsler, bruksdata.

Fullstendige detaljer om hver type innhentede opplysninger beskrives i de tilhørende delene av denne personvernpolicyen eller gjennom spesifikke informasjonstekster som vises før innhenting av nevnte informasjon.
Personopplysninger kan forsynes frivillig av brukeren eller – i tilfeller som gjelder bruksdata – innhentes automatisk ved bruk av dette nettstedet.
Med mindre annet er spesifisert, er alle opplysningene dette nettstedet krever obligatoriske. Hvis brukeren nekter å formidle disse, kan dette gjøre det umulig for nettstedet å tilby tjenesten. I tilfeller der nettstedet indikerer at noen opplysninger er valgfrie, kan brukerne fritt velge å ikke kommunisere slike opplysninger, uten at dette har noen konsekvenser for tjenestens tilgjengelighet eller driften.
Brukere som er i tvil om hvilke av opplysningene som er obligatoriske, oppfordres til å kontakte behandlingsansvarlig.
Enhver bruk av informasjonskapsler – eller andre sporingsverktøy – på vegne av dette nettstedet eller eiere av tredjepartstjenester nettstedet bruker, med mindre annet er spesifisert, har som formål å tilby tjenesten brukeren forespør, i tillegg til ytterligere formål beskrevet i dette dokumentet og i informasjonskapselpolicyen, såfremt denne er tilgjengelig.

Brukeren påtar seg ansvaret for personopplysninger innhentet fra tredjeparter, publisert eller delt via dette nettstedet, og garanterer at de har rett til å kommunisere eller spre disse, og fritar behandlingsansvarlig fra ethvert ansvar overfor tredjeparter.

Metode og sted for behandling av innhentede opplysninger

Behandlingsmåte

Behandlingsansvarlig iverksetter passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, videreformidling, redigering og destruering av personopplysningene.
Behandlingen utføres ved hjelp av IT- og/eller telematikkverktøy, med organisatoriske metoder og med logikker som er strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til behandlingsansvarlig, kan i noen tilfeller andre parter som er involvert i organisasjonen av nettstedet (personell i administrasjon, handel, markedsføring, juridisk, systemadministrator) eller eksterne parter (for eksempel leverandører av tredjeparters tekniske tjenester, postbud, webhoteller, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer), som også kan utnevnes til databehandlere av behandlingsansvarlig ved behov. Den oppdaterte listen over de ansvarlige kan alltid rekvireres gjennom behandlingsansvarlig.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Eieren behandler personopplysninger knyttet til brukeren hvis ett av følgende forhold foreligger:

 • Brukeren har gitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk: I noen jurisdiksjoner kan behandlingsansvarlig være autorisert til å behandle personopplysninger uten brukerens samtykke eller en av de andre juridiske basene spesifisert nedenfor, så lenge brukeren ikke motsetter seg («opt-out») slik behandling. Dette gjelder imidlertid ikke hvis behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.
 • Behandlingen er nødvendig for å fullbyrde en kontrakt med brukeren og/eller for å gjennomføre intensjonsavtalens tiltak.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse den behandlingsansvarlige er underlagt.
 • Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller for å utøve offentlig myndighet behandlingsansvarlig innehar.
 • Behandlingen er nødvendig for å forfølge behandlingsansvarlige eller tredjeparters legitime interesse.

Det er uansett alltid mulig å be behandlingsansvarlig om å avklare det konkrete juridiske grunnlaget for hver enkelt behandling, og spesielt å spesifisere om behandlingen baserer seg på lov, en kontrakt eller er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Sted

Opplysningene behandles på behandlingsansvarliges forretningssted og på et annet sted der behandlingens involverte parter befinner seg. Kontakt behandlingsansvarlig for mer informasjon.
Brukerens personopplysninger kan overføres til et annet land enn det brukeren befinner seg i. For å få tak i ytterligere informasjon om behandlingsstedet, kan brukeren referere til delen som gjelder detaljene rundt behandlingen av personopplysningene.

Brukeren har rett til å innhente informasjon om det juridiske grunnlaget for overføring av data utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon styrt av internasjonal rett, eller som består av to eller flere land, som for eksempel FN, i tillegg til sikkerhetstiltak vedtatt av behandlingsansvarlig for å beskytte opplysningene.

Brukeren kan kontrollere hvorvidt en av overføringene beskrevet ovenfor finner sted ved å undersøke delen i dette dokumentet som gjelder detaljene rundt behandling av personopplysninger, eller be om informasjon fra behandlingsansvarlig ved å kontakte sistnevnte via opplysningene angitt innledningsvis.

Oppbevaringsperiode

Opplysningene behandles og lagres i tidsrommet som kreves av formålene de ble innhentet for.

Likevel:

 • Personopplysninger innhentet for formål knyttet til fullbyrdelsen av en kontrakt mellom behandlingsansvarlig og brukeren, oppbevares til gjennomføringen av nevnte kontrakt er fullført.
 • Personopplysninger innhentet for formål knyttet til behandlingsansvarliges legitime interesse oppbevares til denne interessen er tilfredsstilt. Brukeren kan få ytterligere informasjon om legitime interesser som behandlingsansvarlig forfølger i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte behandlingsansvarlig.

Når behandlingen baserer seg på brukerens samtykke, kan behandlingsansvarlig oppbevare personopplysningene lenger, helt til dette samtykket tilbakekalles. Videre kan behandlingsansvarlig være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode i samsvar med en juridisk forpliktelse eller etter ordre fra en autoritet.

Ved oppbevaringsperiodens utløp vil personopplysningene bli slettet. Derfor vil ikke rett til innsyn, kansellering, retting og retten til dataportabilitet lenger kunne utøves ved utløpet av denne perioden.

Formål med behandling av innhentede opplysninger

Brukerens opplysninger innhentes for å tillate eieren å tilby tjenesten, oppfylle juridiske forpliktelser, svare på forespørsler eller tvangsfullbyrdelse, beskytte egne rettigheter og interesser (eller brukernes, eller tredjeparter), identifisere aktiviteter som er skadelige eller svindelaktige, så vel som til følgende formål: Kontakte brukeren, samhandling med eksterne sosiale nettverk og plattformer, visning av innhold fra eksterne plattformer og statistikk.

For å få detaljert informasjon om formålet med behandlingen og om personopplysningene som behandles for hvert formål, kan brukeren henvise til seksjonen «Detaljer om behandling av personopplysninger».

Detaljer om behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes til følgende formål og ved hjelp av følgende tjenester:

Kontakte brukeren

Kontaktskjema (dette nettstedet)
 Ved å fylle ut kontaktskjemaet med egne opplysninger samtykker brukeren til bruken av disse for å svare på forespørsler om informasjon, tilbud eller av annen art, som angitt av i skjemaets overskrift.
Behandlede personopplysninger: etternavn, e-post ,fornavn.

Statistikk

Tjenestene i denne delen tillater behandlingsansvarlig å overvåke og analysere trafikkdata, og de brukes til å holde oversikt over brukerens atferd.

Google Analytics med anonymisert IP (Google Ireland Limited)
 Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited («Google»). Google bruker de innhentede personopplysningene til å evaluere bruken av nettstedet, utarbeide rapporter og dele dem med andre tjenester utviklet av Google.
Google kan bruke personopplysningene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i deres eget annonseringsnettverk.
Denne Google Analytics-integrasjonen gjør IP-adressen din anonym. Anonymisering fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser innenfor grensene til EU-landene eller andre land som følger avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller vil IP-adressen sendes til Googles servere og forkortes i USA.
Behandlede personopplysninger: informasjonskapsler, bruksdata.

Behandlingssted: Irland – Personvernpolicy – Opt Out. Subjekt som overholder Privacy Shield.

Visning av innhold på eksterne plattformer

Denne typen tjenester lar deg vise innhold lagret på eksterne plattformer direkte fra sidene på dette nettstedet, i tillegg til å samhandle med disse.
Denne typen tjenester kan fremdeles innhente data om nettrafikk knyttet til sidene tjenesten er installert på, selv når brukerne ikke bruker dem.

Vimeo
 Vimeo er en videotjenestetjeneste som administreres av Vimeo, Inc., som gjør at dette nettstedet kan integrere denne typen innhold på sidene.
Behandlede personopplysninger: informasjonskapsler, bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernpolicy.

Brukernes rettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter med henvisning til dataene som behandles av behandlingansvarlig.

Nærmere bestemt har brukeren retten til å:

 • trekke tilbake samtykket når som helst. Brukeren kan tilbakekalle samtykket til behandlingen av tidligere oppgitte personopplysninger.
 • motsette seg behandlingen av vedkommendes opplysninger. Brukeren kan motsette seg behandlingen av vedkommendes opplysninger når dette baserer seg på et annet lovlig grunnlag enn samtykket. Ytterligere detaljer om innsigelsesretten er angitt i avsnittet nedenfor.
 • få tilgang til vedkommendes opplysninger. Brukeren har rett til å få tilsendt informasjon om opplysningene behandlet av behandlingsansvarlig, om visse aspekter ved behandlingen samt å motta en kopi av de behandlede opplysningene.
 • verifisere og be om rettelser. Brukeren kan verifisere korrekte opplysninger og be om oppdatering eller korrigering.
 • sette begrensninger på behandlingen. Når visse vilkår er oppfylt, kan brukeren be om å begrense behandlingen av vedkommendes personopplysninger. I dette tilfellet vil behandlingsansvarlig ikke behandle dataene til noe annet formål enn oppbevaring.
 • få slettet eller fjernet vedkommendes personopplysninger. Når visse vilkår er oppfylt, kan brukeren be om at vedkommendes opplysninger slettes av behandlingsansvarlig.
 • motta vedkommendes opplysninger eller få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukeren har rett til å motta opplysningene sine i et strukturert format, til ordinær bruk og lesbart via en automatisk enhet og – der det er teknisk mulig – å overføre dem uhindret til en annen behandlingsansvarlig. Denne bestemmelsen gjelder når opplysningene behandles med automatiserte verktøy og behandlingen baserer seg på brukerens samtykke, en kontrakt brukeren er part i eller kontraktsmessige tiltak knyttet til denne.
 • komme med reklamasjon. Brukeren kan sende en reklamasjon til den kompetente tilsynsmyndigheten for personopplysninger eller gå rettens vei.

Detaljer rundt innsigelsesretten
 Når personopplysninger behandles i allmennhetens interesse, i utøvelsen av offentlig myndighet som ligger hos behandlingsansvarlig eller i forfølgelsen av den behandlingsansvarlige legitime interesse, har brukere rett til å motsette seg behandlingen av grunner knyttet til sistnevntes spesielle situasjon.

Brukere blir gjøres oppmerksomme på at dersom opplysningene deres behandles for direkte markedsføring, kan de motsette seg behandlingen uten å oppgi noen som helst grunn. For å finne ut om behandlingsansvarlig behandler data for direkte markedsføring kan brukerne referere til de respektive delene av dette dokumentet.

Hvordan man utøver rettighetene
 For å utøve brukerrettigheter, kan brukere sende en forespørsel via kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig angitt i dette dokumentet. Forespørsler sendes gratis og behandles av behandlingsansvarlig så snart som mulig, og uansett innen én måned.

Policy for informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer. For å finne ut mer kan brukeren konsultere Policyen for informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Forsvar i retten
 Brukerens personopplysninger kan brukes av behandlingsansvarlig i retten eller i forberedende faser før endelig etablering av forsvar mot misbruk i bruken av dette nettstedet eller tilknyttede tjenester fra brukerens side.
Brukeren erklærer at vedkommende er klar over at behandlingsansvarlig kan være forpliktet til å utlevere opplysningene etter ordre fra offentlige myndigheter.

Spesifikk informasjon
 På forespørsel fra brukeren – i tillegg til informasjonen i denne personvernpolicyen – kan dette nettstedet gi brukeren tilleggsinfo og kontekstuell informasjon om spesifikke tjenester, eller innhentingen og behandlingen av personopplysninger.

Systemlogg og vedlikehold
 For behov knyttet til drift og vedlikehold kan dette nettstedet og eventuelle tredjepartstjenester som brukes samle systemlogger, dvs. filer som registrerer samhandlingene og som også kan inneholde personopplysninger, for eksempel brukerens IP-adresse.

Informasjon som ikke er inkludert i denne policyen
Den behandlingsansvarlige kan når som helst bli bedt om ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger via kontaktinformasjonen.

Svar på «Do Not Track»-forespørsler
 Dette nettstedet støtter ikke «Do Not Track»-forespørsler .
For å finne ut om noen tredjepartstjenestene støtter dette, oppfordres brukeren til å konsultere de respektive personvernpolicyene.

Endringer i denne personvernpolicyen
 Behandlingsansvarlig forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen når som helst ved å varsle brukere på denne siden og, hvis mulig, på dette nettstedet og, hvis det er teknisk og juridisk gjennomførbart, ved å sende et varsel til brukerne gjennom en av kontaktkanalene de har tilgang til. Konsulter derfor  denne siden ofte, og se datoen for den siste endringen som er angitt nederst.

Hvis endringene gjelder behandlinger som baserer seg på et juridisk grunnlag for samtykke, vil behandlingsansvarlig innhente brukerens samtykke på nytt om nødvendig.